Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες
Προληπτική Οδοντιατρική
 • Καθαρισμός δοντιών αποτρύγωση και στίλβωση
 • Sealants προληπτική κάλυψη οπών και σχισμών
 • Φθορίωση δοντιών σε παιδιά
 • -Περιοδοντικές θεραπείες
Χειρουργική στόματος
 • Εξαγωγές δοντιών
 • Χειρουργικές εξαγωγές φρονιμιτών και εγκλείστων δοντιών
 • Ακροριζεκτομές
Οδοντική Χειρουργική
 • Εμφράξεις δοντιών (σφραγίσματα )
Αισθητική Οδοντιατρική
 • Όψεις ρητίνης
 • Όψεις πορσελάνης
 • Στεφάνες πορσελάνης-ολοκεραμικές
 • Λεύκανση με ειδική λάμπα LED ή με νάρθηκες
Εμφυτεύματα
 • Μονήρες εμφύτευμα
 • Ακίνητη εργασία σε εμφυτεύματα
 • Οστική Ανάπλαση (Μόσχευμα)
Προσθετική
 • Κινητή: ολικές ή μερικές οδοντοστοιχίες
 • Ακίνητη: στεφάνες (θήκες) και γέφυρες
Ορθοδοντική
 • Αόρατη Ορθοδοντική clear Aligner
 • Clear Brackets
 • κλασικοί ακίνητοι μηχανισμοί (σιδεράκια)
 • Σκελετικά προβλήματα
Ενδοδοντία
 • Ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις)
Νάρθηκες
 • Βρυγμού
 • Αθλητικοί
 • Λεύκανσης